PILAVA VARSHAM TARPANAM DETAILS

PILAVA VARSHAM
DATE RUTU MASE PAKSHYE THITAU VASARA NAKSHATRA PUNYAKALAM
14-Apr-21 Vasantha Mesha Shukla Dwitiyayam Soumya Apabharani Mesha Ravi Sankramanam